مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
Whmcs - Starter -

Whmcs - Plus -

Whmcs - Professional -

Whmcs - Business -